הנחיות לנבחנים במעבדה

ראו מידע נוסף על בחינות במעבדות כאן

הוראות לסטודנטים הנבחנים במעבדה במבחן ניתוק רשת Examta (חלונות 7)

1. במידה והמחשב מכובה, הדלק אותו.

2. המסך הראשוני שתראה כולל 3 שדות שעליך למלא (יש להקפיד לא להוסיף רווחים מיותרים):

  1. מספר בחינה – המספר רשום על הלוח (אם לא שאל את המשגיח/ה).
  2. תעודת זהות האישית שלך ב 9 ספרות ללא מקפים או תווים אחרים.
  3. מספר נבחן – כפי שקיבלת על המדבקה.

3. המסך הבא שיעלה הוא סביבת העבודה של המבחן.  על גבי שולחן העבודה רשום: יש לשמור רק בכונן T.

4. שים לב שעל שולחן העבודה מופיעה צלמית (icon) של קיצור דרך לכונן T.  כאן שמור קובץ הבחינה עצמו והוא לקריאה בלבד. וכאן עליך לשמור את התשובות.

שים לב: קובץ הבחינה עצמו לא ניתן לעריכה או לשמירה בשמו המקורי. יש לשמור אותו בשם אחר מיד עם תחילת העבודה.

באחריותך לשמור את הקבצים רק בכונן T,  מיד עם תחילת העבודה ובמהלכה באופן רציף, כל כמה דקות.

5. לאחר סיום זמן הבחינה, לא ניתן לערוך שינויים בקובץ ו/או לשמור קבצים חדשים בכונן T.

הוראות לנבחן בזמן חשיפת הבחינה במבחן ניתוק רשת (חלונות 7)

1. עליך למלא בטופס על מסך המחשב את הנתונים הבאים בשדות הרלוונטיים:

  1. מספר בחינה – המספר רשום על הלוח (אם לא שאל את המשגיח/ה).
  2. תעודת זהות האישית שלך ב 9 ספרות ללא מקפים או תווים אחרים.
  3. מספר נבחן – כפי שקיבלת על המדבקה.

2. יפתח כונן T:\  ובו קובץ הבחינה כפי שנשמר בעת הבחינה.  קובץ הבחינה הוא לקריאה בלבד ולא ניתן לערוך עליו שינויים.