הזמנת תוכנה לצרכי הוראה במעבדות

מטרת הטופס: הזמנת תוכנה למרצים האמורים ללמד במעבדת מחשבים.
הסבר על טופס הזמנת תוכנה לצרכי הוראה במעבדות:
 • יש להגיש את הטופס עד חודשיים לפני כל פתיחת שנת לימודים. 
 • הטופס משמש: מרצה/מורה המלמד בקמפוס ספיר.
 • הטופס מאושר על ידי: הרמ"ח הרלוונטי/ראש היחידה הארגונית אליה משויך המרצה.
 • יש לכלול את כל התוכנות הנדרשות לשם הוראה במהלך השנה. יש לכלול גם תוכנות שהיו בשימוש בעבר.
 • בטופס יש מספר שדות חובה: שם המזמין, טלפון ודוא"ל, שם התוכנה, גירסת התוכנה, תחום התוכנה, כמות רישיונות שיהיו בשימוש בו זמנית.
 • בעת מילוי הטופס, בוחר המרצה את המחלקה אליה הוא שייך.
 • לאחר שליחת הטופס, המזמין מקבל הודעת דוא"ל על כך שהטופס נשלח למחלקה לאישור.
 • הטופס נשלח לתיבת הדואר המחלקתית של אותה מחלקה.
 • הרמ"ח אמור להיכנס לקישור בו הוא מעיין בפרטי הבקשה ויכול לאשר/לא לאשר את רכישת התוכנה. הכניסה היא באמצעות שם משתמש וסיסמה אישית של הרמ"ח בלבד.
 • במידה והרמ"ח לא אישר, נשלחת הודעת דוא"ל למרצה המזמין.
 • הבקשה המאושרת מועברת ליחידת המחשב כקריאת שירות בסיסאייד
 • הרמ"ח יכול לעקוב אחר הקריאה שלו דרך הסיסאייד.
 • המרצה אמור להתעדכן מול הרמ"ח בסטאטוס הטיפול של יחידת המחשב בקריאת השירות בסיסאייד.
 • למזמין יש אפשרות להדפיס את טופס ההזמנה.